Úvod

Vítajú Vás ODBORY TMR

Členstvo v odborovej organizácii je ústavným právom každého zamestnanca.
Každý má právo združovať sa s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

Zamestnanci organizovaní v odboroch sa prostredníctvom svojich zástupcov
podieľajú na vytváraní optimálnych pracovných podmienok
a to najmä kolektívnym vyjednávaním, spolurozhodovaním
a kontrolnou činnosťou

Bez odborov by nebolo možné uzatvárať kolektívne zmluvy,
kontrolovať dodržiavanie pracovnoprávnych,  mzdových predpisov a BOZP.
Taktiež by bez odborov zamestnanci nemohli spolurozhodovať o mzdových podmienkach,
pracovnom poriadku, rozvrhnutí pracovného času,
rozsahu podmienok práce nadčas, práci cez sviatok a dní pracovného pokoja atď…

Údaje členov odborovej organizácie sú chránené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.