Otvorený list prezidentke SR – legislatívny chaos v NR SR

Vážená pani

Zuzana Čaputová

prezidentka Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Štefánikova 2

811 05 Bratislava

L_187/100/2023/Kla

Bratislava, 27.3.2023

 

 

Vec: Otvorený list

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

chaos a neprehľadnosť v nekoordinovanej činnosti poslancov Národnej rady SR, či legislatívne cunami valiace sa z parlamentu – takto by sa nelichotivo, avšak pravdivo, dalo nazvať predkladanie a prerokovávanie poslaneckých legislatívnych návrhov a iných návrhov zákonov v národnej rade. Aktuálne prebiehajúcemu legislatívnemu procesu chýbajú nielen prvky transparentnosti, participatívnosti a v neposlednom rade predvídateľnosti, ale vedie aj k neúcte k tvorbe a prijímaniu zákonov a činnosti NR SR ako takej.

 

Ako zástupcovia zamestnancov s obavami sledujeme, ako sa poslanci obchádzaním štandardného legislatívneho procesu v prijímaní legislatívy Slovenskej republiky snažia presadiť aj také poslanecké legislatívne návrhy, ktoré zasahujú do takmer všetkých oblastí ekonomiky a verejného života. Zmeny sú pritom prijímané bez toho, aby zohľadnili názory a potreby tých, ktorých sa týkajú.

 

Obnova dôvery v právny štát bola pritom jednou z najdôležitejších záväzkov tejto vlády a jej poslancov v parlamente. A nielen ich. Všetci zákonodarní činitelia častokrát verejne deklarujú, že nebudú obchádzať štandardný legislatívny proces a medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Naša skúsenosť s aplikáciou skráteného legislatívneho konania a nedodržiavaním nastavených pravidiel zo strany subjektov, ktoré disponujú právom legislatívnej iniciatívy, je dôkazom toho, že sa tak deje, žiaľ, len v predvolebných sľuboch. Aj naďalej prichádza k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez náležitého prerokovania s dotknutými subjektami a verejnosťou. Svedčí o tom aj aktuálna situácia v Národnej rade SR, ktorá stabilite a zreteľnosti legislatívneho prostredia absolútne neprispieva.

 

Môžeme povedať, že dnes skutočne čelíme takej legislatívnej smršti, akú Slovenská republika nezažila od svojho vzniku. Konfederácia odborových zväzov SR vždy pristupovala k legislatívnemu procesu výsostne odborne a našim záujmom je, aby bola legislatíva prijímaná transparentne, so zapojením odbornej verejnosti a s dostatočným priestorom na diskusiu. Považujeme za nevyhnutné, aby na Slovensku fungoval kvalitný sociálny dialóg, nielen na národnej úrovni zastrešený tripartitou, ale aj na tej parlamentnej, ktorý v tejto zložitej dobe prispieva k udržaniu sociálneho zmieru.

 

Vážená pani prezidentka Slovenskej republiky,

ako predstaviteľka Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov v Slovenskej republike, si Vás dovoľujem požiadať o stretnutie, na ktorom by som s Vami chcela prediskutovať predkladané poslanecké návrhy v Národnej rade SR a ich dopady na verejné financie, spoločnosť, či život jednotlivcov a rodín, ale rada by som Vám predstavila aj náš návrh na takú zmenu legislatívneho procesu pri predkladaní poslaneckých návrhoch zákonov, ktorá by prispela k transparentnosti legislatívneho procesu a posilneniu dialógu s odbornou verejnosťou, vrátane zástupcov zamestnancov, pri presadzovaní legislatívnych zámerov.

S úctou

PhDr. Monika Uhlerová, PhD., v.r.

prezidentka KOZ SR