1.máj sviatok práce – Informácie pre ZV ZOOZŽ

 ODBOROVÉ  ZDRUŽENIE  ŽELEZNIČIAROV

Legionárska 27, 831 04   Bratislava 3

Vážení kolegovia ! Členovia OZŽ a zamestnanci !

 

Aj v tomto roku si Odborové združenie železničiarov spolu s Konfederáciou odborových zväzov SR pripomína posolstvo

 

  1. mája – Sviatku práce !

 

Tento sviatok má svoje opodstatnenie aj v súčasnosti. V roku 1886 sa konali masové demonštrácie chicagských robotníkov za osemhodinový pracovný čas. História osláv Sviatku práce na území Slovenskej republiky siaha do 19. storočia. Na Slovensku sa prvé oslavy konali 1. mája 1890 v areáli Železnej studienky v Bratislave, kde je k tejto udalosti umiestnený pomník. Oslavy sa konali ešte v dvoch mestách v Košiciach a Liptovskom Mikuláši.

Prvýkrát k oslavám Sviatku práce pristupujeme inovatívne – inou formou, pod názvom

 

Týždeň (osláv) Sviatku práce 2023

 

Počas celého týždňa si chceme pripomínať dôležitosť Prvého mája a prezentovať jeho význam a miesto odborov v spoločnosti, vývoj a zmenu zamestnaneckého prostredia, sveta práce, prezentovať seba a svoju agendu, priority na nasledujúce obdobie, vrátane kampane pre skracovanie pracovného času:

  1. Budú prebiehať podcasty na tému budúcnosti práce v 21. storočí.
  2. Podujatie Vizionári – Prežije slovenský zamestnanec v 21. storočí? (Prečo je dôležitý sociálny dialóg? Aké výzvy prináša umelá inteligencia a automatizácia? Ako sú na tom zamestnanci platforiem? Prínos EÚ legislatívy pre práva zamestnancov.)
  3. Bezpečné pracovné prostredie – pripomenutie si obetí pracovných úrazov a chorôb z povolania pri príležitosti Medzinárodného spomienkového dňa (28. apríl).
  4. Brífingy podľa vývoja situácie a potreby (1. máj 2023 a počas odbornej konferencie).
  5. Prezentácia odborov a ich významu, činnosti a cieľov na podujatí Deň Európy (9. mája) v Starej tržnici v Bratislave (prezentačný infostánok, usporiadanie workshopu, prezentácia na hlavnom pódiu).

 

Konferencia „Budúcnosť sveta práce v 21. storočí“

Jednou z hlavných výziev odborov na Slovensku je zmena ekonomiky a trhu práce v súvislosti s digitalizáciou a robotizáciou, ktorá prináša nutnosť zmeny organizácie práce a záchranu pracovných miest, respektíve ich transformáciu. Digitalizácia v sebe nesie dva paradoxy, jednak sa niektoré práce stanú nadbytočné, prípadne bude potrebné skracovať pracovný čas pre ľudí, na druhej strane môže priniesť nedostatok pracovníkov na určitých pozíciách, čoho sme svedkami už v súčasnosti.

Nové formy práce, ktoré budú nahrádzať a už aj nahrádzajú klasický zamestnanecký pomer, musia byť predmetom adekvátnej právnej regulácie vzťahov medzi zadávateľmi práce a  jej vykonávateľmi. Pracujúci v nových formách, či režimoch nesmú prísť o takú úroveň sociálnoprávnej ochrany a ochrany v oblasti BOZP, akú dnes majú garantovanú zamestnanci. Regulácia musí zabezpečiť, že odmeňovanie takýchto pracujúcich bude dostatočne zohľadňovať nevyhnutné výdavky na sociálne a zdravotné poistenie vrátane daňovej regulácie atď.

Dôležitú úlohu v tomto meniacom sa svete práce a v procese vzniku nových foriem práce budú, a už aj zohrávajú odbory. Ochrana práv pracujúcich a úloha zabezpečenia sociálnej spravodlivosti pre všetkých je veľkou výzvou ako pre európske, tak aj slovenské odbory.

Cieľom odbornej konferencie je posúdiť rozsah zmien a naznačiť možné scenáre budúceho vývoja pre pracujúcich. Očakávame, že nové technológie budú pridanú hodnotu ľudskej práce ešte znižovať. Pre pracujúcich budú nadchádzajúce zmeny znamenať hlavne zvýšenú účasť na celoživotnom vzdelávaní a schopnosť nadobúdať nové schopnosti a vedomosti. Aj v tomto smere je dôležitá úloha odborov vrátane organizovania zamestnancov a udržania sociálneho dialógu.

Konferencia sa uskutoční 4.5.2023 v čase od 10,00 hod.-17.00 hod., Hotel Falkensteiner v Bratislave.

Predpokladaný počet účastníkov je 170.

Zúčastnia sa jej zástupcovia odborových zväzov, poradných orgánov KOZ SR, sociálnych partnerov, štátnej a verejnej správy a samosprávy, univerzít a výskumných inštitúcií a ďalšia odborná verejnosť.

(Je spustený prihlasovací formulár na konferenciu, po vyčerpaní kapacity je ponúknutý online prenos, rovnako tým, ktorí prejavia záujem sledovať konferenciu online.)

Bližšie informácie o programe a organizačné pokyny nájdete TU: https://www.kozsr.sk/konf23/.

Účasť na akcii je pre všetkých úspešne registrovaných účastníkov bezplatná. Registračný formulár nájdete v maili pod týmto odkazom:

REGISTRÁCIA NA KONFERENCIU: BUDÚCNOSŤ PRÁCE V 21. STOROČÍ

Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom online prenosu cez zaslaný link, ako aj na sociálnych sieťach KOZ SR.

Upozorňujeme, že ubytovanie a doprava do Bratislavy nie sú súčasťou organizačného zabezpečenia a rozpočtu konferencie. Preto ponúkame možnosť virtuálnej účasti na konferencii. 

Ak by ste sa chceli konferencie zúčastniť osobne, registrácia je otvorená do 24.4.2023, resp. do naplnenia kapacity sály. Po registrácii uchádzači dostanú e-mail potvrdzujúci úspešnú registráciu na konferenciu. Ak nedostanete takýto mail, kontaktujte sa na adrese: konferencia@kozsr.sk

Program konferencie:

vybraní panelisti spolu s moderátormi budú diskutovať na nasledovné témy:

  • Kde bude trh práce v roku 2033?

(Budúcnosť trhu práce na Slovensku v kontexte digitálnej a hospodárskej transformácie a s tým súvisiaca adaptabilita verejných politík.)

  • V robote bude, ako nebolo. Či?

(Kvalita pracovných miest a dôstojné pracovné podmienky.)

  • (Kedy) budú uberisti, wolťáci, bolťáci v odboroch? A v ktorej krajine?

(Odbory v/a po ére transformácie a budúcnosť sociálneho dialógu v kontexte nových výziev.)

Konferenciu organizujeme v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Nadväzuje na aktivity zabezpečujúce podporu posilnenia a skvalitňovania sociálneho dialógu na regionálnej, národnej, ako i medzinárodnej úrovni.

 

Bratislava, 19.4.2023

                                               

Mgr. František Zaparanik, v.r.

predseda OZŽ