Pozvánka na výročnú členskú schôdzu OZŽ pri TMR a.s. Tatranská Lomnica

Odborové združenie železničiarov

Tatry mountain resorts a.s., Tatranská Lomnica 

 

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Závodný výbor Odborovej organizácie pôsobiacej pri spoločnosti Tatry mountains resorts a.s. v Tatranskej Lomnici pozýva všetkých svojich členov na konferenciu, ktorá sa bude konať dňa

20.04.2022. o 13:00 hod.

v reštaurácii  Pizza & Pasta na Štarte

Program schôdze:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania.
 2. Voľba orgánov konferencie.

                –  mandátová  komisia.

                –  návrhová komisia

                –  zapisovateľ

                –  overovateľ zápisnice

 1. Kontrola plnení uznesenia z predchádzajúcej VČS.
 2. Správa o činnosti OZŽ pri TMR.
 3. Správa o hospodárení za uplynulé obdobie.
 4. Správa revíznej komisie.
 5. Predloženie návrhu hlavných zásad hospodárenia platných na obdobie 2022 až 2024 a následne po  diskusii ich schválenie.
 6. Predloženie plánu hlavných úloh OZŽ pri TMR na rok 2022 a následne po diskusii jeho schválenie
 7. Diskusia.
 8. Predloženie návrhu uznesenia a jeho schválenie.
 9. Pohostenie a záver.

Tešíme sa na Vašu účasť.