Uznesenie z výročnej členskej schôdze členov OZŽ Tatranská Lomnica konanej 20.04.2022.

Vážení kolegovia, prinášame Vám uznesenie z výročnej členskej schôdze členov OZŽ Tatranská Lomnica, ktorá sa konala 20.4.2022

UZNESENIE

Z výročnej členskej schôdze členov OZŽ Tatranská Lomnica konanej 20.04.2022.

Výročná členská schôdza

Berie na vedomie

 1. Voľbu orgánov konferencie
 2. Správu o plnení uznesenia z predchádzajúcej VČS
 3. Správu o činnosti OZ
 4. Správu o hospodárení OZ
 5. Správu revíznej komisie
 6. Berie na vedomie informáciu vedenia k hospodáreniu TMR a.s. a smerovanie do nasledujúceho obdobia.

Schvaľuje

 1. Zásady hospodárenia OZ TMR na roky 2022 až 2026
 2. Plán hlavných úloh OZ TMR na rok 2022 / 2023
 3. Právomoc Závodnému Výboru pri rozhodovaní o uvoľnení svojho člena na základe § 240 bod č.3 Zákonníka Práce

Ukladá

 1. Doriešenie výšky stravnej jednotky v prevádzkach firmy, ako aj výšku minimálnej hodnoty stravného lístka na základe jeho zákonného navyšovania a výšku príspevku zo Sociálneho fondu .
 2. Doriešenie nulovania plusových a mínusových hodín a s tým spojené preplácanie nadčasov počas roka.
 3. Sfunkčnenie a zefektívnenie  práce komisie BOZP
 4. Spoločne so zamestnávateľom dohodnúť a zaviesť Pracovný poriadok.
 5. Dôsledne kontrolovať plnenie platnej Kolektívnej zmluvy.
 6. Doriešiť výšku poplatkov za benefity pre budúce obdobie
 7. Doriešenie navyšovaniu platu pokladničiek na základe odpracovaných rokov, poprípade inou formou

 

Dokumenty na stiahnutie, ktoré boli prijaté členskou schôdzou:

Zápisnica z výročnej členskej schôdze OZŽ Tatranská Lomnica

Plán hlavných úloh OZŽ Tatranská Lomnica pri TMR NA ROK 2022 2023

Zásady hospodárenia ZO OZŽ Tatranská Lomnica pri TMR