Uplatnenie príspevku na rekreáciu – rekreačný poukaz

Formulár na stiahnutie – Žiadosť o poskytnutie príspevku na rekreáciu

Čo musí obsahovať faktúra pre uplatnenie príspevku na rekreáciu?

 • identifikačné údaje poskytovateľa rekreačného pobytu,
 • identifikačné údaje zamestnanca, na ktorého je doklad vystavený,
 • číslo dokladu (faktúry),
 • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili rekreačného pobytu,
 • popis poskytnutých služieb,
 • trvanie rekreačného pobytu (uvedenie dátumov),
 • informácie o cene pobytu,
 • informácie o dátume úhrady za pobyt
 • odvod dane pre obec

Ďalej podľa zákona o účtovníctve musí faktúra ako účtovný doklad obsahovať aj:

 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu (faktúry),
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu (ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia)

Zamestnanec je povinný predložiť účtovný doklad (t.j. faktúru) najneskôr do 30 dní od skončenia rekreačného pobytu

 Čo musí obsahovať pokladničný doklad pre uplatnenie príspevku na rekreáciu?

V prvom rade podľa Zákonníka práce musí doklad z registračnej pokladnice, resp. z pokladnice e-kasa klient (povinnosť od 1.7.2019) obsahovať meno a priezvisko, ktoré musí byť súčasťou výstupných údajov z elektronickej registračnej pokladnice, resp. z pokladnice e-kasa klient. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné uznať ako doklad pre uplatnenie príspevku na rekreáciu, doklad z pokladnice, na ktorom je ručne vpísané meno a priezvisko daného zamestnanca.

Podľa usmernenia k príspevkom na rekreáciu, v prípade ak súčasťou dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, resp. pokladnice e-kasa klient nie je označenie zamestnanca, takýto doklad slúži ako doklad k úhrade, ku ktorému zamestnanec priloží ďalší doklad s označením zamestnanca preukazujúci oprávnené výdavky (napr. hotelový účet, faktúru a pod., pozor, nie voucher).

Podľa § 8 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou musí obsahovať najmä tieto povinné údaje:

 1. a) daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
  b) DIČ (ak podnikateľ nie je platiteľom DPH),
  c)     IČ DPH (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  d)     ochranný znak,
  e)     poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
  f)      dátum a čas vyhotovenia,
  g)     označenie tovaru alebo služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
  h)     cenu tovaru alebo cenu služby,
  i)      obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto (ak je odlišné),
  j)      základ dane z pridanej hodnoty (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  k)     sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od DPH (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  l)      výšku DPH (ak podnikateľ je platiteľom DPH),
  m)   zaokrúhlenie ceny,
  n)     celkovú sumu platenej ceny a
  o)     ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa písm. c), f) až o) uvedených vyššie (označené kurzívou), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby.

Aj tu platí, že zamestnanec je povinný predložiť doklad z elektronickej registračnej pokladnice, resp. z pokladnice e-kasa klient najneskôr do 30 dní od skončenia rekreačného pobytu.

 

Pridaj komentár